E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ПЕНСІЙНІ РЕВІЗІЇ


Протягом року у Львiвськiй, Запорiзькiй та Луганськiй областях держава проводила "обкатку" нової форми ревiзiї пiдприємств, установ та органiзацiй. Суть її полягала в тому, що обласнi управлiння Пенсiйного фонду, крiм своїх безпосереднiх обов'язкiв, контролювали надходження до Фонду соцiального страхування на випадок безробiття. Як показали результати експерименту, концентрацiя в одних руках контролюючих важелiв вiдчутно збiльшила фiнансовий притiк в соцiальну скарбницю. Тому 30 травня цього року Кабмiн прийняв постанову (№ 702) про продовження в трьох пiддослiдних областях цiєї практики до 1 сiчня 2004 року. А наступним кроком буде поширення локального досвiду на всю Україну


Ідея доручити Пенсiйному фонду, окрiм контролю за рiдними 32% страхового збору, ще й "чужi" нарахування на фонд зарплатнi мала пiд собою прагматичний розрахунок. По-перше, Пенсiйний фонд має майже десятирiчний досвiд роботи на соцiальному ринку. По-друге, за цей час вiн створив розгалужену мережу своїх пiдроздiлiв — аж до районiв, укомплектованих квалiфiкованим штатом працiвникiв та технiкою. По-третє, фонд закiнчив запровадження персонiфiкованого облiку громадян, який можна використати для облiку платникiв, що перераховують платежi i до Фонду зайнятостi. До всеукраїнської електронної бази даних, сформованої за вiдомостями всiх районних та обласних пiдроздiлiв Пенсiйного фонду, увiйшло, за iнформацiєю його столичного керiвництва, 18 млн. платникiв.

Як зауважив начальник Львiвського обласного управлiння Пенсiйного фонду України Олександр Другов, така унiфiкацiя контролю є для держави набагато дешевшою, нiж створення окремих нових структур. Тим бiльше, що Фонд зайнятостi не має навiть своєї контрольної служби.

Передбачалося, що нова процедура iнспектування полегшить життя i для пiдзвiтних осiб та пiдприємств. Тому що замiсть двох контролерiв — податкової iнспекцiї, що перевiряє Фонд зайнятостi, та Пенсiйного фонду, що контролює власнi надходження, до пiдприємцiв ходитиме лише один перевiряючий — "пенсiонер", який принагiдно ревiзуватиме справнiсть сплати збору до двох соцiальних скарбничок. Робитимуть це перевiряючi не частiше, нiж раз на два роки. А ретельних платникiв зборiв турбуватимуть ще рiдше.

Почавши з прискiпливої iнвентаризацiї суб'єктiв, якi переказують кошти до Пенсiйного фонду та Фонду соцiального страхування на випадок безробiття, працiвники Пенсiйного фонду виявили 3623 "нелегалiв", що уникали фiнансових стосункiв з Фондом зайнятостi. Їх взяли на олiвець i в пiдсумку до "скарбнички з безробiття" додатково влилося майже 220 тис. грн. Крiм того, Пенсiйний фонд виявив ряд розбiжностей в розрахункових вiдомостях пiдконтрольної структури i, звiвши дебет з кредитом, додаткову суму — 626,4 тис. грн. також скерував до Фонду зайнятостi.

Отже, головне державне завдання — наповнення бюджету — виконано "на вiдмiнно". Однак це "ноу-хау" не принесло полегшення для пiдприємств та iнших платникiв, якi змушенi i надалi виконувати подвiйну паперову бюрократичну процедуру: окремими дорученнями переказувати нарахованi на зарплатню кошти i до Пенсiйного фонду, i до Фонду зайнятостi. Не отримали нiякої сатисфакцiї вiд iнтенсифiкацiї працi i самi перевiряючi: вони мусять витримувати додаткове робоче навантаження без матерiальної компенсацiї за перевиконання соцiальної норми.

У механiзмi сплати вiдрахувань також не вiдбулося корекцiї: грошi проходять через державне казначейство i потрапляють на рахунок Фонду зайнятостi. Пенсiйний фонд, як статист, лише отримує копiю виписки, щоб контролювати цi надходження i, приймаючи звiти вiд пiдприємцiв, комп'ютер рахує, чи вчасно сплаченi кошти та якою є заборгованiсть платникiв.

Заступник начальника Львiвського обласного управлiння Пенсiйного фонду Олена Огiй вважає, що не вiдбулося головної реформацiї — зведення бази оподаткування, на яку нараховуються соцiальнi платежi, до єдиного знаменника i створення єдиної структури, яка збиратиме цi соцiальнi грошi. Така реорганiзацiя дозволить пiдприємцю одним дорученням, однiєю сумою переказувати кошти до рiзних фондiв. А на рiвнi банку технологiчно вiдбувалося б їхнє розщеплення, як це зараз вiдбувається з податками пiдприємств. Істотно зменшиться i звiтнiсть. Замiсть двох потрiбно буде готувати i здавати лише один фiнансовий звiт.

Готовим виконавцем цiєї акумулюючої ролi може, на думку представникiв рiзних вiдомств, стати Пенсiйний фонд. Крiм того, за аналогiєю, вiн готовий збирати кошти, контролювати їхнє надходження, звiтувати та реєструвати пiдприємства i замiсть решти соцiальних фондiв. А "колегам" залишиться лише видавати грошi користувачам. Тобто iншi фонди могли б заощадити сили для виконання безпосередньо соцiальної, а не "збиральної" функцiї.

В урядовiй постановi "Про продовження експерименту з пiдвищення ефективностi роботи державних цiльових фондiв" вiд 30 травня цього року є прозорий натяк на те, що конструктивнi голоси пiдприємцiв та прогресивних чиновникiв почули "нагорi", i в Українi, нарештi, буде створено унiверсальний соцiальний фонд, куди, як в нiмецькi "кранкен кас", надходитимуть всi соцiальнi платежi. Адже Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики, Пенсiйний фонд, Мiнiстерство фiнансiв повиннi поiнформувати уряд до 1 жовтня 2003 року про готовнiсть виконання одним з державних цiльових фондiв функцiй Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань та Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати непрацездатностi. Окрiм того, це дозволить учасникам соцiального ринку одержати вiдчутний "бюрократично-фiнансовий" виграш: скоротити штати iнших соцiальних фондiв, а вивiльненi кошти також скерувати на соцiальнi потреби.Всі права захищені. Проект "УОЦР"