E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ПРИБУТКОВІСТЬ НИЗЬКОВИТРАТНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ


Проблеми вiдсутностi значних сум обiгових коштiв та можливостей отримати банкiвськi кредити пiд помiркованi вiдсотки суттєво уповiльнюють процес вiдродження багатьох ще донедавна потужних українських пiдприємств, якi втратили свої позицiї на ринку. Мiжнародний проект низьковитратної реструктуризацiї, реалiзований на кiлькох пiдприємствах Житомирської областi, довiв — вивести заводи та фабрики з кризи навiть за нинiшньої економiчної ситуацiї цiлком реально


Мiж ЗАТ "Україна", що спецiалiзується на випуску панчiшно-шкарпеткових виробiв, та ВАТ "Коростеньхiммаш" є багато спiльного. Цi потужнi пiдприємства Полiсся за радянських часiв не потребували якихось додаткових рекомендацiй: деякi з виробiв "хiммашiвцiв" були просто унiкальними. Природно, що бiльша частина їхнього устаткування реалiзовувалася там, де є великi поклади енергоносiїв. В Українi подiбних родовищ нафти та газу немає. Проблеми, якi виникли з постачанням продукцiї вiд "Хiммашу" у першiй половинi 90-х рокiв, в Коростенi пов'язують не так з розпадом Союзу чи утворенням кордонiв i митниць, як з iстотним зниженням попиту на таке обладнання. Потрiбно було змiнювати саму структуру пiдприємства.

У житомирських панчiшникiв виникли свої проблеми: по-перше, в Україну постiйно завозиться напiвлегальними шляхами чимало дешевої продукцiї сумнiвного гатунку. По-друге, профiльним вiтчизняним фiрмам складають конкуренцiю їхнi iноземнi колеги. І нарештi, навколо великих пiдприємств цього профiлю виростають напiвкустарнi фiрмочки. Окрiм того, панчiшно-шкарпетковим велетням доводиться докладати чимало зусиль, щоб реалiзувати свої вироби.

У пригодi керiвництву "Коростеньхiммашу" та товариству "Україна" стало знайомство з програмою низьковитратної реструктуризацiї. Цей проект, започаткований у 1998 роцi i пiдтриманий українським урядом, здiйснювався на фiнансування Свiтового банку, який видiлив 2 млн. доларiв. За цим проектом житомиряни працювали бiльше двох рокiв. Вiн здiйснювався спiльно з фiрмою "Соферз Консалтинг". На житомирськiй "панчiшцi" було проведено аудит та технiчну експертизу фабрики. Пiд час реструктуризацiї змiн зазнали вiддiли маркетингу та збуту, кiлькiсть цехiв зменшилася з чотирьох до трьох. Кошти, що отримує житомирська "панчiшка" вiд збуту своєї продукцiї, реiнвестуються в обладнання: тiльки за останнi п'ять рокiв фабрика придбала майже 150 нових автоматiв iталiйського виробництва. Серед українських фабрик даного профiлю практично лише житомиряни мають усталенi контракти i не лише з Росiєю та iншими країнами СНД, а й далеким зарубiжжям. Зокрема, замовниками фабрики "Україна" є мережевий каталог системи "товари — поштою" — "Квеле". Іноземцi радо замовляють українцям вироби за своїми ескiзами. Тим бiльше, що нинi для вiдтворення будь-якого малюнку, вiзерунку або напису, достатньо надiслати з тiєї ж таки Францiї або Нiмеччини до України лише дискету з програмою. Ну, а шкарпетки, вони, як вiдомо, i за кордоном такої ж форми, як у нас.

Втiм, на вочевидь вигiдну спiвпрацю з фахiвцями-консультантами охоче йдуть далеко не всi керiвники. Одних переслiдує манiя економiчного шпигунства або побоювання бути пошитими в дурнi розумними вiзитерами. Іншi, навпаки, вважають себе "доками" геть у всiх галузях, а тому вiдмовляються вiд спiвпрацi. І даремно. Так, за пiвтора року, протягом яких на коростенському "Хiммашi" працювала група консультантiв Українського центру реструктуризацiї пiдприємств та розвитку приватного сектора i мiжнародної компанiї "СОФЕРЗ КОНСАЛТИНГ", на пiдприємствi було проведено незалежну оцiнку потужностей парку обладнання. Вiтчизнянi та iноземнi експерти допомогли, зокрема, налагодити роботу вiддiлiв маркетингу та збуту. Пiдприємство пройшло сертифiкацiю мiжнародного стандарту якостi ISO-9001. Тим часом потенцiалом коростенцiв знову зацiкавилися на ринках Захiдної Європи.

Реалiзацiя на базi ВАТ "Хiммаш" проекту низьковитратної реструктуризацiї дозволила на площах пiдприємства розмiстити замовлення нових напрямкiв виробництва. Так, нiмецькi фiрми з виготовлення сiльськогосподарської технiки саме тут замовляють навiсне обладнання для тракторiв та сiвалок. Вже другий рiк така спiвпраця приносить коростенцям по 800 тис. нiмецьких марок. Не простоюють й iншi цехи. Високотехнологiчне обладнання вiдвантажується звiдси до Росiї та Бiлорусi, країн Центральної Азiї, Норвегiї, Данiї та iнших держав. За пiдсумками минулого року, в загальнiй схемi реалiзованого житомирянами обладнання, експорт перевищив 52,5%.

Результатом успiшної реструктуризацiї стало i започаткування на "Хiммашi" ще одного проекту, унiкального для нашої промисловостi. Коростенцi взялися за розробку та випуск спецiальної тари для розливу пива та безалкогольних напоїв. До цього часу вiтчизнянi харчовi комбiнати закуповували таку тару (так званi кеги) виключно за кордоном. Тим часом потреби українського ринку у цих товарах складають понад 80 тис. одиниць на рiк. Допомiг "хiммашiвцям" багаторiчний досвiд виробництва схожих за технологiєю резервуарiв для потреб сiльськогосподарських пiдприємств. Загальна сума проекту становитиме понад пiвмiльйона доларiв. Половину кошторису складатимуть внутрiшнi заводськi iнвестицiї: пiд них вже придбано спецiальний прес, який простоював на сусiдньому пiдприємствi. Ще 50% зголосився видiлити один з вiтчизняних банкiв.

Торiк це Коростенське пiдприємство було нагороджене нацiональним призом як один з кращих працедавцiв: тут знайшли роботу понад 70 мiсцевих мешканцiв. Для провiнцiйного населеного пункту це неабиякий показник. Тим часом на мiськiй бiржi працi у черзi стоять майже 4 тис. коростенцiв. На "Хiммашi" не виключають, що пiсля подальшої розбудови заводу, яка стала наслiдком спiвпрацi з консультантами з питань реструктуризацiї, кiлькiсть мiсцевих безробiтних поменшає.

Таким чином, залучення iноземних i вiтчизняних економiчних радникiв та кредиту Свiтового банку дає керiвництву цих пiдприємств вагомi пiдстави сподiватися на iстотне нарощування кiлькостi виробiв i вiдновлення позицiй на вiтчизняному та мiжнародному ринках. Як показує досвiд низьковитратної реструктуризацiї, значнi фiнансовi вливання для цього потрiбнi далеко не завжди.Всі права захищені. Проект "УОЦР"