E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


БУКСИР ДЛЯ КрАЗУ


Чи не загрузне в економiчному "болотi" флагман вiтчизняного автомобiлебудування


КЕРМО ПІДПРИЄМСТВА — В РУКАХ РЕАЛЬНОГО ВЛАСНИКА

Вже близько десяти рокiв стан Кременчуцького автозаводу — одного з велетнiв автомобiлебудування колишнього Радянського Союзу — оцiнюється фахiвцями-економiстами як кризовий. Пiдприємство, з конвейєра якого за часiв планово-розподiльчої економiки щороку сходило до 30 тисяч великовагових вантажiвок вiдомої марки "КрАЗ", iз середини 90-х рокiв бiльше простоювало, нiж працювало. Звiсно, й обсяги виробництва скоротилися тут у десятки разiв, рiчна кiлькiсть виготовлення автомобiлiв не досягала навiть однiєї тисячi.

За таких умов чимало експертiв пропонували взагалi перепрофiлювати завод на випуск необхiднiшої для України сiльськогосподарської технiки. Адже, мовляв, у нас немає нi тайги, нi тундри, де далека вiд сучасних євростандартiв якостi вантажiвка почувається впевнено, залишаючись незамiнною передовсiм на лiсорозробках та нафтопромислах.

Левову частку кременчуцьких великоваговикiв здавна поглинав ринок сусiдньої Росiї. Бiльш нiж iстотне його скорочення у пострадянський перiод загрожувало кременчуцькому автозаводу повним банкрутством. Сподiвання його колишнього керiвництва на державну допомогу також не справдилися — фiнансовi iн'єкцiї уряду були надто обмеженими i швидко вичерпувалися практично без помiтних позитивних наслiдкiв. Власне, жоден державний бюджет не мiг "витягти" величезний холдинг з його заводами, соцiальною iнфраструктурою, що була своєрiдним "мiстом у мiстi".

Отож, у 1998 роцi Фонд держмайна України на аукцiонi продав українсько-нiмецькiй компанiї "Мега Моторс" 50% плюс одну акцiю холдингу "АвтоКрАЗ". А минулого року згадана компанiя викупила у держави й останнiй пакет акцiй, що становив понад 36%. У такий спосiб холдинг остаточно перетворився на акцiонерне товариство, повноправним власником якого стало СП "Мега Моторс".

Сьогоднiшнi власники автовелетня здiйснюють досить жорстку внутрiшню економiчну полiтику, спрямовану на заощадження та захист вiд несприятливих зовнiшнiх впливiв на виробництво. Реагуючи на постiйнi закиди робiтникiв стосовно невисокої зарплатнi та затримки з її виплатою, керiвники холдингу наголошують на тому, що бiльшi грошi можна заробити тiльки шляхом збiльшення випуску та реалiзацiї автомобiлiв. Саме через невиконання складеного при приватизацiї пiдприємства бiзнес-плану, згiдно з яким воно має щороку випускати не менше 4 тисяч вантажiвок, кiлька мiсяцiв тому змушений був написати заяву на звiльнення за власним бажанням тепер вже колишнiй генеральний директор "АвтоКрАЗу" Леонiд Назаренко.

У недавнiй "вiйнi" з податковою адмiнiстрацiєю, спiвробiтники якої за хронiчнi борги блокували розрахунковий рахунок компанiї i за допомогою правоохоронцiв намагалися вивезти з територiї головного заводу готовi до продажу вантажiвки, директорат навiть застосував силовi методи. На заклик керiвникiв робiтники холдингу перекривали виїзди з пiдприємства потужною технiкою, шикувалися живою "стiною", влаштовували пiкетування офiсу податкiвцiв у Кременчуцi.

Звiстку про намiр Мiнiстерства транспорту закупити за кордоном одразу тисячу вантажiвок i ввезти їх в Україну без належного ввiзного мита голова спостережної ради холдингової компанiї "АвтоКрАЗ" Володимир Севернюк назвав спробою деяких спритних дiлкiв лобiювати власнi iнтереси за рахунок держави. Пiд вiдкритим листом проти такої антиКрАЗiвської акцiї на пiдприємствi було зiбрано майже 5 тисяч пiдписiв.


ЧИ ВАРТО СПОДІВАТИСЯ НА РОСІЙСЬКОГО ВЕДМЕДЯ?

Далеко не всi КрАЗiвськi проблеми можна вирiшити в Українi. Особливо з огляду на те, що пiдприємство, як i ранiше, продовжує орiєнтуватися на росiйський ринок. Тут i зараз переконанi, що необхiднiсть оновлення парку автомобiлiв вiдповiдного класу в Росiї вже найближчим часом забезпечить кременчуцький автозавод замовленнями, яких вистачить для стабiльної прибуткової роботи. Для цього необхiдно щомiсяця виготовляти i продавати не менше 300 вантажiвок. Справжньою сенсацiєю стало подолання цього рубежу в червнi 2001 року: з 306 автомобiлiв переважна бiльшiсть були призначенi для росiйських замовникiв.

Проте вже з 1 липня 2001 року та ж таки Росiя ввела 20% податок на додану вартiсть для всiєї товарної продукцiї, що перетинає її кордон. Вiдповiдне подорожчання й без того недешевих для ринку сусiдньої держави "КрАЗiв" одразу вiдштовхнуло вiд них багатьох потенцiйних покупцiв: iз зiбраного в липнi 231 автомобiля вдалося реалiзувати лише 62, причому десятьма з них розраховувалися за попереднi борги.

Ситуацiя останнього часу з мiсячним продажем до сотнi чи трохи бiльше вантажiвок не покриває всiх фiнансових затрат пiдприємства й не дає змоги заробити обiговi кошти на розвиток виробництва. Саме проблеми з реалiзацiєю, найпекучiшою з яких залишається згаданий росiйський фактор, дестабiлiзують роботу майже восьмитисячного колективу.

Все це, звiсно, не може задовольняти акцiонерiв компанiї. Тому на чергових зборах, якi вiдбулися 19 квiтня поточного року, вони обрали нового генерального директора холдингу. Ним став Сергiй Сазонов, який до цього очолював спостережну раду ковальсько-штампувального заводу в Токмаку. Нинiшньому гендиректору не доводиться починати з "нуля", — порiвняно з "лежачим" становищем автовелетня наприкiнцi 90-х рокiв позитивнi зрушення таки помiтнi. Та чи стануть вони фундаментом реального вiдродження пiдприємства за умов ще жорсткiшої конкуренцiї, в тому числi й на росiйському ринку?

Сергiй Сазонов переконаний, що "АвтоКрАЗ" таки подолає ринкове бездорiжжя. "Сьогоднi практично жоден автомобiль такого класу... за цiною, прохiднiстю, простотою в експлуатацiї з "КрАЗом" конкурувати не може. В далекому зарубiжжi є чудовi зразки, але вони значно дорожчi. Росiйськi ж аналоги показують значно скромнiшi результати".

Окрiм того, нещодавно пiдприємство почало випускати вiдразу двi новi моделi великоваговикiв зi значно полiпшеними параметрами силової передачi, що набуває особливої ваги за звичних для нафтовикiв i газовикiв умов бездорiжжя. А це значить, що нi з росiйського, нi з українського ринкiв кразiвцi вiд'їздити не збираються.Всі права захищені. Проект "УОЦР"