E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ЗАГАРТОВАНІ В ТЕПЛИЧНИХ УМОВАХ


Таке поєднання здавалося несумiсних понять цiлком виправдане, якщо воно стосується пiдприємцiв, чий шлях до ринку пролiг через бiзнес-iнкубатори. Пiдтвердженням цьому служить не тiльки мiжнародна практика, а й досвiд роботи бiзнес-iнкубаторiв в Українi, про що йшла розмова на недавньому засiданнi Нацiонального прес-клубу реформ


Фахiвцi небезпiдставно вважають бiзнес-iнкубатори найбiльш ефективним iнструментом пiдтримки малого пiдприємництва на початковому етапi його розвитку. Не випадково у США щотижня з'являється новий бiзнес-iнкубатор, а в Китаї, економiка якого тривалий час перебуває на пiдйомi, їх кiлькiсть перевищила 300. Є приклади, коли бiзнес-iнкубацiйнi технологiї дозволяли вижити великим пiдприємствам i навiть цiлим мiстам, де створювалися промисловi зони, бiзнес-центри, технопарки та iншi iнститути пiдтримки пiдприємництва.

Учасники засiдання прес-клубу констатували, що в нашiй країнi, на жаль, успiшно дiє лише невелика частка створених бiзнес-iнкубаторiв. Серед мiст, де є позитивнi результати, називалися Бiла Церква i Славутич Київської областi, Сiмферополь, Львiв, Стаханов у Донбасi, Чернiгiв, Ужгород. Головними причинами, що заважають розвитковi цiєї форми пiдтримки пiдприємництва стали незацiкавлене ставлення до неї з боку мiсцевих органiв влади та вiдсутнiсть фiнансування.

Президент Української асоцiацiї бiзнес-iнкубаторiв та iнновацiйних центрiв Наталя Кожевiна вважає, що цi структури фiнансуватимуться лише тодi, коли ними зацiкавляться мiсцевi органи влади. Скажiмо, у Славутичi бiзнес-iнкубатор за своїми параметрами (розмiром займаної площi, iншими технiчними показниками) ще не досяг стандартiв, вироблених практикою, але завдяки дiєвiй пiдтримцi мера мiста Володимира Удовиченка вже вiдчутно допомагає мiсцевому пiдприємництву.

Щоб конкретно уявити ефект, який може дати бiзнес-iнкубатор, варто ознайомитися з бiлоцеркiвським досвiдом. Тут створили сприятливi, можна сказати тепличнi, умови для пiдприємцiв, якi розпочинають свiй бiзнес. Якi саме?

У бiзнес-iнкубаторi наданi примiщення для 54 пiдприємств малого та середнього бiзнесу. Оплата виробничої площi пiльгова: вона поетапно зростає до 100%, але й у кiнцевому пiдсумку є втричi нижчою, нiж у середньому по мiсту. На подiбних умовах надаються послуги зв'язку, юридичнi послуги тощо.

Перебування у бiзнес-iнкубаторi розраховане на 2-3 роки. Цього часу вистачає, щоб пiдприємство змiцнiло для самостiйного iснування в ринковiй економiцi.

Виконавчий директор Української асоцiацiї бiзнес-iнкубаторiв та iнновацiйних центрiв Микола Пааль навiв красномовнi данi. Якщо загалом частка малого бiзнесу у ВВП в Українi становить 9,8%, то в Бiлiй Церквi — 32%. За останнi два роки кiлькiсть пiдприємцiв у районi зросла в 10 разiв. Їхнiй внесок до мiсцевого бюджету складає 42%.

Як зiзнався Микола Пааль (донедавна вiн очолював Бiлоцеркiвський бiзнес-iнкубатор), цi результати досягнутi не завдяки, а всупереч ситуацiї, що склалася в державi. Зокрема, йдеться про недосконалiсть державної полiтики пiдтримки малого бiзнесу.

Необхiдною умовою ефективного функцiонування бiзнес-iнкубаторiв, на переконання Миколи Пааля, є наявнiсть власних примiщень. Та проблема полягає в тому, що нi на мiсцевому, нi на державному рiвнi нiхто цих примiщень не видiляє.

На законодавчому рiвнi не врегульованi й iншi питання, що стосуються дiяльностi бiзнес-iнкубаторiв. Так, iнiцiатива деяких мiсцевих керiвникiв створити пiльговi умови для розвитку iнфраструктури пiдтримки пiдприємництва викликала роздратування у податкiвцiв. Тож лобiюючи iнтереси пiдприємцiв, асоцiацiя сподiвається одержати вiд держави допомогу хоча б у виглядi вiдмiни багатьох обмежень, якi стримують розвиток малого бiзнесу.Всі права захищені. Проект "УОЦР"