E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ВЕЛИКІ НАДІЇ НА МАЛИЙ БІЗНЕС


Малий та середнiй бiзнес Федеративної республiки Нiмеччини має глибокi iсторичнi коренi. Ще в XIV–XV столiттях на нiмецьких землях сформувався соцiальний прошарок вiльних пiдприємцiв — ремiсникiв та купцiв, виникла система розповсюдження та просування товарiв на ринку, зародилися банкiвська система та бiржова торгiвля


Нащадки середньовiчних ремiсникiв

Чимало нiмецьких малих та середнiх пiдприємств iснують вже понад сотню рокiв. Серед них багато родинних фiрм, якi стабiльно працюють у своїй вузькiй галузi. Пiдприємницькi традицiї та вiдповiдальнiсть за авторитет власної виробничої марки бiзнесмени передають з поколiння в поколiння.

Ще в 1960-тих роках у країнi ухвалили спецiальний закон, який забороняв пiдприємцям укладати угоди, що обмежують вiльну конкуренцiю. За дотриманням цього закону сьогоднi пильно стежать державнi органи на федеральному й земельному рiвнi.

З iншого боку, здорова конкуренцiя склалася також завдяки дуже чисельному й добре розвинутому нiмецькому малому та середньому бiзнесу.

Малi пiдприємства в Нiмеччинi налiчують щонайбiльше 10 працiвникiв. Зазвичай до цiєї групи належать невеличкi будiвельнi фiрми, приватнi клiнiки, школи, салони, ресторанчики й кафе, а також технологiчнi цехи, що виробляють деталi та комплектувальнi частини для великих пiдприємств. Крiм того, у ФРН iснує дуже багато ремiсничих майстерень, якi застосовують ручну працю. Здебiльшого власники таких пiдприємств є прямими нащадками середньовiчних ремiсникiв, руками яких було зведено величнi собори, старi квартали й чудово оздобленi будинки гiльдiй майстрiв, що сьогоднi прикрашають майже кожне нiмецьке мiсто.


Роль громадського сектору

Правовий захист бiзнесу можна подiлити на двi складовi — судову й громадську.

Кожний громадянин i, звичайно, кожний нiмецький пiдприємець має змогу негайно оскаржити факт будь-якого порушення його прав у спецiальних адмiнiстративних судах, що контролюють усю сферу державного управлiння. Крiм того, кожна людина може вiдразу звернутися до федерального конституцiйного суду iз скаргою про порушення своїх конституцiйних прав. Отож у тому разi, якщо земельний державний орган видає розпорядження, яке прямо чи опосередковано порушує конституцiйнi права пiдприємцiв, цей документ за iнiцiативою громадських органiзацiй та окремих осiб вiдразу оскаржують через суд i домагаються його скасування.

Тепер щодо громадської складової правового захисту. Громадськi органiзацiї у ФРН фактично представляють iнтереси всiх соцiальних прошаркiв та груп. Так, свої об'єднання мають навiть власники будинкiв, квартировинаймачi й водiї. Надзвичайно важливу роль у життi суспiльства вiдiграють чисельнi профспiлки. Наприклад, нiмецька профспiлка (DGB), що об'єднує працiвникiв за галузевою ознакою, налiчує понад 10 млн. учасникiв, а профспiлка службовцiв (DAG) — близько 600 тис. осiб.

Громадський сектор вiдiграє важливу роль i в економiчному життi. Нiмецький ринок регулює процеси виробництва, збуту й розподiлу доходiв у встановлених правових межах. Держава, зi свого боку, стежить за тим, щоб не допустити зловживань монопольним становищем, несправедливого розподiлу доходiв тощо. А громадський сектор має вирiшальне право голосу в економiчному плануваннi й виробництвi так званих громадських товарiв: йдеться про громадську безпеку, шляховi сполучення, заклади освiти та iн. Нiмецькi громадськi органiзацiї самi вирiшують, чого вони найбiльше потребують. І на конкурсних засадах визначають приватного виробника таких громадських товарiв.


Система кредитування

Ресурси для розвитку бiзнесу дедалi частiше залучають через систему кредитування. Ще 1948 року було створено центральну державну Кредитну установу для вiдбудови (KfW), яка розподiляє кредитнi капiтали за допомогою розгалуженої мережi банкiв та кредитних iнституцiй.

Рiзноманiтнi державнi й мiжнароднi кредитнi програми KfW — iнвестицiйнi кредити для створення нових робочих мiсць, кредити на купiвлю обладнання, екологiчнi, лiзинговi, iнновацiйнi кредити, кредити на придбання житла тощо — дають змогу провадити гнучку кредитну полiтику, швидко реагувати на потреби пiдприємцiв. Рiшення про надання фiнансового чи товарного кредиту ухвалюють дуже швидко — вiдразу пiсля вивчення всiх документiв, що їх бiзнесмен подав до свого банку.

Кредитна полiтика КfW сьогоднi може правити за зразок i для країн з перехiдною економiкою, i для розвинутих iндустрiальних держав. На думку фахiвцi КfW, банкiвським та кредитним установам набагато вигiднiше надавати позички пiд малi вiдсотки (8–11%) i на довший час — скажiмо, на 15–20 рокiв. Тому експерти КfW не радять українським банкам видiляти короткостроковi кредити, якi себе не виправдовують i, врештi-решт, є невигiдними i для банку, i для пiдприємця. Тим часом, у разi надання вигiдних позичок, зростає кiлькiсть кредитоодержувачiв, а отже, постають новi пiдприємства, розвивається кредитний ринок.

На вiдмiну вiд України, Нiмеччина вже давно пережила перiод становлення приватного бiзнесу. Тому пiд час надання кредиту тут застосовують зовсiм iншi критерiї. Стосунки нiмецького кредитодавця й кредитоодержувача базуються переважно на взаємнiй довiрi, на великiй кредитнiй культурi. За невчасне повернення кредиту в Нiмеччинi передбачено сувору вiдповiдальнiсть: бiзнесмена на тривалий час позбавляють права засновувати пiдприємства, обiймати керiвнi посади. Але... фахiвцi КfW не пригадують, щоб якийсь пiдприємець не вiддав позички.Всі права захищені. Проект "УОЦР"