E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА


Бiльшiсть проблем, що виникають у пiдприємцiв малого та середнього бiзнесу, спричинює недосконала регуляторна полiтика. Про головнi змiни, якi потрiбно запровадити в цiй сферi, говорить голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва Олександра КУЖЕЛЬ


Щоб створити сприятливе регуляторне середовище для провадження бiзнесу, не треба чекати, що управлiнська культура й бюрократична психологiя чиновника змiняться самi по собi. Належить запровадити такi процедури, якi не давали б цьому службовцевi можливостi порушувати закон i заповiдь "не вкради". Треба створювати iнституцiйнi перешкоди на шляху правопорушень та корупцiйного способу ухвалення рiшень, бо вiдчуття безкарностi провокує новi порушення i ще бiльшу безвiдповiдальнiсть. Саме через таку безвiдповiдальнiсть багато чиновникiв на власний розсуд тлумачать положення тих президентських указiв, котрi стосуються до малого бiзнесу. І все минає безкарно! Скажiмо, вiд пiдприємцiв, що працюють за спрощеною системою оподаткування, фонди соцiального страхування вимагають сплати податкiв та ведення звiтностi за загальною системою. Такi самi вимоги висуває й Пенсiйний фонд, мотивуючи свою позицiю тим, що пiльги, наданi за спрощеною системою, є несправедливими щодо iнших пiдприємств. Однак, за звiтами того ж таки Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi за 2001 рiк, загальний профiцит бюджету цiєї структури становив 129,5 млн. грн. Позитивне сальдо бюджету великою мiрою завдячує зростанню надходжень вiд спрощених режимiв оподаткування на 124,8 млн. грн. (зокрема, вiд сплати єдиного податку надiйшло 115,9 млн. грн., тобто на 60% бiльше, нiж переднього року). Тим часом виплати коштiв з цього фонду пiдприємцям-"спрощенцям" за цей-таки перiод були набагато меншими вiд надходжень i становили тiльки 8,5 млн. грн. Інакше кажучи, надходження перевищують витрати бiльше нiж у 14 разiв... Уявiть собi такий рiвень прибутковостi!

До того ж органи мiсцевого самоврядування змушують пiдприємцiв сплачувати кошти до добродiйних фондiв, хоча iснує чiтка законодавча норма, яка забороняє це робити. За таке порушення теж нiкого не карають. І руйнiвна тенденцiя правового нiгiлiзму в системi виконавчої влади далi поглиблюється. Як запобiгти цьому явищу?

Насамперед потрiбно на законодавчому рiвнi встановити вiдповiдальнiсть державних службовцiв за порушення закону й посилити громадський контроль (йдеться про спiлки пiдприємцiв) за дiями таких осiб. Якщо негайно не вдатися до цього кроку, то вiдбудеться спад економiчної активностi.

За нашими прогнозами, наступного року зупиниться зростання малого бiзнесу, бо потенцiал президентських указiв вже вичерпався, а наступної нормативної "iн'єкцiї" ще не зроблено. Якою має бути ця "iн'єкцiя"? Її пiдгрунтя вже створено — у вiдповiдному законi затверджено Нацiональну програму сприяння розвитку малого пiдприємництва. Але будь-яка програма, якою б комплексною вона не була, залишиться декларацiєю, якщо не матиме фiнансового забезпечення. Наприклад, бiзнес-iнкубатор не можливо створити без певних коштiв, бо така органiзацiя є неприбутковою. Для того щоб бiзнес-iнкубатори були самоокупними i водночас вирiшували питання державної ваги, тобто розв'язували проблему зайнятостi населення, — держава мусить видiлити потрiбну суму на створення таких органiзацiй i їх забезпечення вiдповiдною матерiальною базою.

Так само без державного фiнансування не вдасться запровадити систему мiкрокредитування i реалiзувати загальнодержавну програму навчання основ бiзнесу для широкої громадськостi.

Якщо Нацiональної програми й далi не фiнансуватимуть, усi публiчнi заяви полiтикiв про прiоритетнiсть розвитку малого бiзнесу залишатимуться тiльки порожнiми словами.

У бюджетах європейських країн, де в малому бiзнесi працюють 50–80% населення, на розвиток цього сектору передбачено чималi кошти. Наприклад, у Польщi цього року на розвиток малого пiдприємництва видiлено суму, еквiвалентну 2 млрд. грн. Тим часом в Українi (мiж iншим, вперше за 10 рокiв незалежностi) на такi потреби передбачено лише 2 млн. грн.Всі права захищені. Проект "УОЦР"