E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


МОЛОДЬ У БІЗНЕСІ


За нинiшнiх не надто сприятливих умов для розвитку бiзнесу розпочати власну справу не просто. Чи не найбiльше труднощiв мусять долати молодi люди: їм бракує коштiв, освiти, життєвого досвiду. Щоб допомогти подолати цю проблему, Рада молодих пiдприємцiв об'єднала близько 500 власникiв та менеджерiв успiшних приватних пiдприємств


До створення Ради спонукала ще одна причина. Генеральний директор Ради молодих пiдприємцiв України Денис Краснiков стверджує: "Незважаючи на економiчне зростання та на певнi зрушення в соцiальнiй сферi, економiчна активнiсть молодi постiйно знижується. 2000 року цей показник скоротився на 0,5% порiвняно з 1999 роком".

Щоправда, уточнює п. Краснiков, завдяки аграрнiй реформi господарська дiяльнiсть сiльської молодi, навпаки, пожвавлюється. Однак цi змiни не є помiтними аж настiльки, щоб впливати на загальну ситуацiю в молодiжному пiдприємницькому середовищi.

За словами п. Краснiкова, "кожна сьома молода людина працює в "сiрому" секторi... Кримiналiзацiя економiки досягла надзвичайно великих масштабiв. І тут "двигунами" досить часто стають молодi люди".

Нинi Рада втiлює кiлька проектiв, якi стосуються переважно до економiчної освiти, надання безкоштовних консультативних послуг бiзнесменам-початкiвцям i тим особам, хто вже має певний досвiд бiзнесової дiяльностi. Зокрема, у Києвi вiдкрито Всеукраїнський молодiжний центр розвитку молодiжного пiдприємництва, невдовзi аналогiчнi структури постануть i в регiонах.

Рада тiсно спiвпрацює iз Всесвiтньою органiзацiєю молодих пiдприємцiв, має спiльнi проекти з органiзацiєю "Молодi пiдприємцi за Європу". Об'єднання також контактує з Українською спiлкою промисловцiв i пiдприємцiв, Мiжнародним трейд-клубом, до складу якого входять представники iноземних посольств, керiвники торговельних представництв.

Програма розвитку малого бiзнесу, затверджена 1998 року, мiстить роздiл, що безпосередньо стосується до молодiжного бiзнесу. У жовтнi 1999 року видано президентський указ "Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молодi". Як втiлюють в Українi державну полiтику в цiй сферi?

2001 року на Житомирщинi та Київщинi вiдкрито молодiжнi бiзнес-центри. На Херсонщинi та Черкащинi почали працювати консультативнi центри, якi надають послуги здебiльшого в сiльськiй мiсцевостi — з огляду на аграрний профiль областей.

Втiм, досi не подолано проблеми безробiття серед молодi: з-помiж 1,2 млн. українцiв, якi втратили роботу, молодi люди становлять понад 35%. Розв'язувати цю проблему треба через розвиток малого бiзнесу, який є основою створення ринкової iнфраструктури. І, власне, Рада молодих пiдприємцiв усiляко заохочує iнiцiативних людей спробувати реалiзувати себе в цiй сферi.Всі права захищені. Проект "УОЦР"