E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


РІЗНІ ДУМКИ ЩОДО ЄДИНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ


У липнi члени Ради Нацiонального депозитарiю України зберуться на чергове засiдання. Предметом обговорення стане створення єдиного депозитарiю України для обслуговування корпоративних цiнних паперiв


У квiтнi Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (ДКЦПФР) разом з Нацiональним банком України намагалися розробити конструктивну позицiю з цього питання, посадивши за стiл переговорiв керiвництво Нацiонального депозитарiю України (НДУ), депозитарiю ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз" (МФС) та ВАТ "Український депозитарiй", яким не вдалося дiйти згоди щодо створення єдиного депозитарiю України. Цiлком можливо, що саме конфлiктнiсть ситуацiї та бажання якомога швидше вирiшити її з максимальною користю для подальшого розвитку фондового ринку спонукала Кабiнет Мiнiстрiв звернутися наприкiнцi травня до глави держави, запропонувавши i обгрунтувавши свiй шлях розв'язання цiєї проблеми. Чим обумовленi об'єктивнi та суб'єктивнi перешкоди на шляху до об'єднання?

Повертаючись до iсторiї цього питання, слiд зазначити, що згiдно iз законом "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв", ухваленим у 1997 роцi, Нацiональна депозитарна система в нашiй країнi (НДСУ) складається з двох рiвнiв: нижнiй — зберiгачi, якi ведуть рахунки власникiв цiнних паперiв, та реєстратори власникiв iменних цiнних паперiв; верхнiй — Нацiональний депозитарiй України та депозитарiї, що ведуть рахунки для зберiгачiв, здiйснюючи клiринг i розрахунки за угодами про цiннi папери. Цим же законом передбачено, що НДУ створений "для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку в Українi". Вiн має низку ексклюзивних функцiй, виконувати якi за законодавством не можуть iншi депозитарiї. Окрiм того, iншi депозитарiї не мають права включати в назви своїх установ слова "центральний" або "нацiональний".

Питання про створення єдиного депозитарiю виникло тому, що iснуюча досi дворiвнева Нацiональна депозитарна система довела свою неспроможнiсть у сьогоднiшнiх економiчних умовах. У листi до Леонiда Кучми про шляхи створення єдиного депозитарiю уряд запропонував реорганiзувати НДСУ з дворiвневої на централiзовану шляхом створення єдиної установи у виглядi об'єднання депозитарiїв. Головною установою єдиного депозитарiю повинен стати створений державою Нацiональний депозитарiй України. До сфери дiяльностi єдиного депозитарiю, як вважають Кабмiн та ДКЦПФР, належатиме технологiчне забезпечення органiзованої (бiржової) торгiвлi iнвестицiйними, грошовими, енергетичними та сировинними ресурсами.

При цьому враховувалася думка й професiйних учасникiв фондового ринку, якi неодноразово висловлювалися на користь створення єдиного депозитарiю. На думку фахiвцiв фондового ринку, створення єдиного депозитарiю необхiдне ще й тому, що вiн стане основою для всього подальшого розвитку НДСУ. Це, у свою чергу, стимулюватиме вирiшення питання про концентрацiю укладання угод купiвлi-продажу цiнних паперiв на органiзованих ринках, сприятиме виконанню зобов'язань уряду перед Свiтовим банком стосовно прiоритетiв бездокументарних форм випуску цiнних паперiв (так звана "дематерiалiзацiя обiгу") i впровадженню механiзму "поставка-проти оплати" з використанням гарантованих розрахункiв. Створення єдиного депозитарiю створюватиме належнi умови для виконання норми закону "Про iнститути спiльного iнвестування" та iнших заходiв, передбачених указом Президента України щодо розвитку НДСУ.

Зiбравши разом всi аргументи "за" єдиний депозитарiй, можна зробити висновок про нагальнiсть створення такої установи. Проте вiд розумiння цього до конкретних крокiв об'єднання — шлях непростий. Три депозитарiї висловлюють рiзнi думки та пропозицiї щодо створення цiєї структури.

Державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку вважає, що цей процес повинен проходити поетапно. Спочатку слiд внести змiни до чинного законодавства для визначення органiзацiйних i правових засад функцiонування єдиного депозитарiю, сформувати органи управлiння єдиним депозитарiєм як об'єднанням юридичних осiб, створити установи, якi забезпечуватимуть функцiонування єдиного депозитарiю та учасникiв Нацiональної депозитарної системи України, тощо.

Нацiональний депозитарiй України пропонує свої два варiанти. Перший передбачає приєднання до НДУ всiх iснуючих депозитарiїв, крiм депозитарiю державних цiнних паперiв Нацбанку України, та зняття з НДУ обмеження на комерцiйну дiяльнiсть. У другому пропонується створити систему єдиного депозитарiю як об'єднання юридичних осiб (холдiнгова компанiя). При цьому функцiї розподiлятимуться так: НДУ займатиметься стандартизацiєю та кодифiкацiєю, МФС — зберiганням, веденням рахункiв зберiгачiв та обслуговуючими операцiями, а "Український депозитарiй" — клiрингом i розрахунками на органiзацiйно-оформлених ринках.

Депозитарiй "Мiжрегiональний фондовий союз" запропонував ще два варiанти. Перший — це лiквiдацiя НДУ i перетворення МФС на єдиний депозитарiй, другий — злиття через поглинання Мiжрегiональним фондовим союзом Нацiонального депозитарiю України iз збереженням частки держави у розмiрi 25% статутного фонду.

ВАТ "Український депозитарiй", який поки що претендує на одержання лiцензiї, пропонує об'єднати всi три депозитарiї в один, виходячи з величини їх статутного фонду.

За пропозицiєю уряду, поданою на розгляд Президентовi України, вважається за доцiльне створити єдиний депозитарiй шляхом перетворення НДУ на державну установу зi спецiальним статусом, а для ефективного управлiння НДУ необхiдно розробити спецiальний механiзм залучення до нього широкого кола учасникiв НДСУ.

Тож остаточної вiдповiдi на запитання про те, "як i коли буде створено ЄДУ" поки що немає.


НАША ДОВІДКА

Нацiональний депозитарiй України (НДУ) — установа зi спецiальним статусом, створена у травнi 1999 року вiдповiдно до закону "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi". Державi належить 90,4% акцiй депозитарiю в особi ДКЦПФР та Нацбанку; 9,6 % акцiй — належать 21 учаснику фондового ринку.

Головнi виключнi функцiї НДУ передбачають стандартизацiю депозитарного облiку вiдповiдно до мiжнародних норм, стандартизацiю документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами, нумерацiю (кодифiкацiю) цiнних паперiв, випущених в Українi та встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або про кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв НДСУ та iн. НДУ є центральним елементом Нацiональної депозитарної системи України (НДСУ), який повинен забезпечити її формування та розвиток, функцiонування єдиної системи депозитарного облiку та обслуговування обiгу цiнних паперiв, iнтеграцiю НДСУ у мiжнародну систему депозитарних установ, що забезпечують функцiонування свiтових ринкiв капiталiв.

Згiдно з меморандумом про взаєморозумiння, пiдписаним урядом України, НБУ, урядом США та Свiтовим банком, НДУ не провадитиме комерцiйної дiяльностi до 2010 року.

МФС — лiцензований комерцiйний депозитарiй, де держава контролює 15% акцiй. Цей депозитарiй, згiдно з пiдписаним меморандумом, провадить комерцiйну дiяльнiсть.

"Український депозитарiй" створено на базi ЗАТ "Центральний депозитарiй цiнних паперiв" Української фондової бiржi спiльно з 4 органiзаторами торгiвлi та 12 зберiгачами, вiн претендує на одержання дозволу на здiйснення депозитарної дiяльностi.Всі права захищені. Проект "УОЦР"